St Charles Catholic Primary School Gov. Mins 20.10.20