St Charles Catholic Primary School Gov. Mins 26.10.20